Asbestattest: Is dit verplicht?

Vanaf 23/11/2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen van voor 2001. Dit meer specifiek voor elke overdracht waarvan de compromis ondertekend wordt vanaf 23 november 2022. 

Tegen 2032 moet iedere eigenaar van een gebouw over een asbestattest beschikken. Wanneer een woning verhuurd wordt en de verhuurder over een attest beschikt, is hij verplicht om hiervan een kopie te bezorgen aan de huurder(s).

Wat is asbest? 

Asbest is een ontbrandbaar materiaal dat sinds 1998 verboden is om te produceren, verhandelen of te hergebruiken. Het zijn de vezels van asbest die ervoor zorgen dat je (tientallen jaren na de blootstelling) ziek wordt. Vanuit de Vlaamse Overheid is er beslist dat Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig moet zijn. 

Wat is een asbestattest? 

Een asbestattest bekom je na het opstellen van een asbestinventaris van het gebouw. De inventaris somt alle (mogelijke) materialen op die asbesthoudend zijn, wat de staat van het materiaal is en hoe gemakkelijk (veilig) het asbestmateriaal verwijderd kan worden. 

Enerzijds heb je een inventaris gaande over de materialen die visueel zichtbaar zijn (niet-destructief onderzoek) en een risico vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw. 

Anderzijds kan je een destructief onderzoek laten uitvoeren waarin ook de onder- en tussenliggende materialen worden opgenomen. 

De deskundige zal nooit materialen beschadigen (lees: wanden, vloeren,…) om te kijken of er asbest aanwezig is. Soms is het wel nodig om een klein stukje van het materiaal naar het labo te zenden om te analyseren of het materiaal asbesthoudend is. 

 

Wist je dat …

… het asbestattest bij de gemeenschappelijke delen die onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom valt pas verplicht is vanaf 01/05/2025? Vanaf 2036 is elke mede-eigenaar verplicht een asbestattest te hebben voor de gemeenschappelijke delen. 

… het asbestattest (nog) niet verplicht is bij erfenis? 

… een asbestattest enkel nodig is voor toegankelijke gebouwen of gebouwdelen met een dak dat minstens 1,5m hoog is? 

… een asbestattest enkel nodig is wanneer de som van de oppervlakte van alle gebouwen op het perceel groter is dan 20m2? 

 

De informatie zoals meegedeeld op deze pagina zijn van algemene aard en kunnen niet beschouwd worden als sluitende professionele juridische dienstverlening.

Vergelijk listings

Vergelijken