Site pictogram Immoderno

Erfgoedwaarde

Het is verplicht te melden of het te verkopen pand beschermd is of voorkomt op een inventaris van onroerend erfgoed. 

Het goed is beschermd

  • Het is verboden om het goed te ontsieren, te beschadigen, te vernielen of aan te tasten (passief behoudsbeginsel). Ook moeten er tijdig werken uitgevoerd worden voor de instandhouding, de veiligheid, de herstelling en het onderhoud (actief behoudsbeginsel). 
  • Voor de meeste ingrepen heb je een vergunning of toelating nodig. 
  • Het onroerend goed mag niet gesloopt of vernietigd worden. In zeer uitzonderlijke gevallen mag een deel wel gesloopt worden als het de erfgoedwaarden van het geheel niet aantast. 
  • De vermelding dat het goed beschermd is, moet in de akte opgenomen worden. 
  • Een notaris is verplicht om de verkoop hiervan te melden aan het agentschap voor erfgoed. 
  • Voor beheer van het beschermd goed kan je beroep doen op financiële ondersteuning van de Vlaamse Overheid.
 •  

Het goed komt voor op één van volgende vastgestelde inventarissen:

  • Inventaris van het bouwkundig erfgoed
  • Landschapsatlas
  • Inventaris archeologische zones
  • Inventaris houtige beplantingen met erfgoedwaarde
  • Inventaris historische tuinen en parken

Als een pand is opgenomen op een inventaris wordt er automatisch een aantal rechtsgevolgen aan gekoppeld op vlak van onderhoud, behoud, … 

Blijkt bij verkoop dat het goed op een inventaris staat, moet dit duidelijk opgenomen worden in de publiciteit en de onderhandse verkoopovereenkomst of compromis. 
 

De rechtsgevolgen

 • Zorgplicht: Instellingen zoals OCMW’s, gemeenten, overheidsdiensten, … moeten zorg dragen voor de inventarisitems. Ze moeten steeds onderzoeken of werken of activiteiten een directe impact hebben op het erfgoed. 
 • Motiveringsplicht: Als de werken of activiteiten wel degelijk een directe impact hebben op het erfgoed, moeten ze vermelden welke maatregelen ze hiervoor genomen hebben om aan de zorgplicht te voldoen. 
 • Informatieplicht bij eigendomsoverdacht: De koper moet altijd ingelicht zijn over de vaststelling van het goed. 
Er kan ook steeds een afwijking worden gevraagd van de normen voor energieprestatie. 
 
 
De informatie zoals meegedeeld op deze pagina zijn van algemene aard en kunnen niet beschouwd worden als sluitende professionele juridische dienstverlening.

 

Mobiele versie afsluiten