ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 
03-10-2022
 
 
Algemeen 
 
Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing bij ieder gebruik van de website Immoderno en al haar sub-sites (hierna “website”), evenals iedere andere dienst aangeboden doorImmoderno (hierna “Immoderno” of “Wij” of “Ons”).
 
Je erkent dat je deze algemene gebruiksvoorwaarden (AGV) hebt gelezen en aanvaard door het gebruiken van de website.
 
De AGV kunnen te allen tijde gewijzigd of herzien worden. Vanaf het moment dat de AGV op de website worden gepubliceerd worden de gewijzigde of herziene AGV toepasbaar. Je kan de meest recente versie van de AGV raadplegen via http://www.immoderno.be.
 
Wij behouden ons het recht om (een deel van) de website op ieder ogenblik te wijzigen, stop te zetten, tijdelijk of permanent, en dit met of zonder voorafgaande mededeling.
 
 
Gebruik van de website
 
Je moet 18 jaar of ouder zijn om de website te mogen gebruiken. Indien minderjarigen gebruik wensen te maken van de site, moeten deze begeleid worden door minstens één van hun ouders. We zijn in geen geval aansprakelijk als minderjarigen de website gebruiken zonder toezicht van de ouders.
 
Gebruik van de website is op eigen risico.
 
Als gebruiker van de websiteverklaarjede hieronder weergegevens verboden te begrijpen en te aanvaarden:
 • Het is niet toegelaten gebruikersnamen, paswoorden, mailadressen of andere persoonlijke data van gebruikers te verzamelen en/of gebruiken, voor welk doel dan ook.
 • Het is, behoudens expliciete en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van ons , niet toegelaten metatags te gebruiken.
 • Het is niet toegelaten de site voor ongeoorloofde publiciteit, inclusief via spam, kettingbrieven of ongewenste mails te gebruiken.
 • Het is niet toegelaten om data mining, robots, screen scraping of gelijkaardige dataverzamelingshulpmiddelen te gebruiken op de website, uitgezonderd voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van ons.
 • Je mag niet framen en geen framing technieken gebruiken op gelijk welk onderdeel van de website zonder schriftelijke toelating daartoe.
 • Het is niet toegelaten om een onderdeel van de website, het gebruik ervan, of de toegang tot te kopiëren, te vermeerderen, te reproduceren,te verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van ons.
 • Het uploaden of posten van spam is niet toegelaten.
 • Het is niet toegelaten wormen, virussen of enige andere code van destructieve aard te uploaden, posten of versturen.
 • Het is niet toegelaten de dienst te wijzigen, aan te passen of te hacken of de website van een derde te wijzigen om te doen lijken alsof die geassocieerd is met de door ons aangeboden website.
 • Het is niet toegestaan de site te gebruiken voor om het even welk onwettig of ongeoorloofd doel.
 • Je mag bij het gebruik van de site geen grenzen van de toepasselijke wetgeving (inclusief, maar niet uitsluitend deze betreffende het auteursrecht en het databankenrecht) overschrijden.
 • Het is niet toegelaten de dienst te gebruiken voor commerciële doeleinden; het is enkel toegelaten voor privégebruik van de website.
 
Het creëeren van een hyperlink vanop je eigen website naar de homepage van de website van Immoderno is wel toegelaten. Mocht je een deeplink naar specifieke inhoud op de website willen creëeren, moet je onze expliciete en voorafgaande toestemming verkrijgen.
 
Je aanvaardt dat wij beroep mogen doen op diensten van derden en hostingpartners om de nodige hardware, software, opslagruimte en het nodige netwerk en aanverwante technologieën te voorzien, noodzakelijk om de dienst te laten functioneren.
 
Het is mogelijk dat we, terwijl je gebruik maakt van de website, cookies verzenden, afkomstig van het domein Immoderno. Een cookie is een klein bestand, verzonden door een internetserver naar jouw browser, dat zich registreert op de harde schijf van je computer. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de website zijn cookies noodzakelijk. Immoderno bewaart in een cookie geen persoonlijke gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificiëren, noch maakt Immoderno gebruik van cookies voor opsporingsdoeleinden.
 
Links naar andere websites
 
De website kan hyperlinks bevatten naar inhoud van derden of naar websites die beheerd worden door derden. Immoderno heeft geen controle over de inhoud of andere karakteristieken van die websites of webpagina’s en kan niet verantwoordelijk/aansprakelijk worden gehouden voor de kwaliteit, noch voor de juistheid van de inhoud of andere karakteristieken van die websites. De beheerders van die websites zijn als enige verantwoordelijk voor het naleven van de wetgeving en reglementeringen die betrekking hebben op de producten en/of diensten die zij aanbieden op of via hun website, waaronder maar niet uitsluitend de reglementering betreffende de bescherming van de consument,verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.
 

Betrouwbaarheid van de informatie op de website

Hoewel er gestreefd wordt naar betrouwbaarheid, actualiteit, volledigheid en nauwkeurigheid bij de informatie en andere inhoud die je kan terugvinden op of via de website, kunnen wij in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, in het bijzonder materiële, immateriële of andere schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie en andere inhoud van de dienst. Hetzelfde geldt met betrekking tot van of via de site gedownloade bestanden.

In het bijzonder doen wij al het mogelijke om de vastgoedadvertenties op onze website regelmatig bij te werken. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de inhoud van de advertentie of ingeval het vastgoed niet meer beschikbaar zou zijn op het moment dat je de advertentie bekijkt.

De advertentie vormt in geen geval een aanbieding in de juridische zin van het woord. Wij raden je bijgevolg aan om, voordat je een beslissing neemt (aankoop, huur, …) omtrent het vastgoed, contact met ons op te nemen om persoonlijk te controleren of de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed correct en up-to-date zijn. De informatie op onze website is van voorlopige aard en moet altijd door ons worden bevestigd, in het bijzonder maar niet uitsluitend wat de vraagprijs betreft.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Sommige functionaliteiten van onze website kunnen onderworpen zijn aan de voorafgaande opgave van bepaalde persoonsgegevens; dit om een vlot contact te kunnen garanderen en/of de correcte informatie te kunnen bezorgen.

De gebruiker die de persoonsgegevens meedeelt, garandeert ons dat deze correct zijn doorgegeven.

Wij respecteren de wetgeving m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens worden bijgehouden in de centrale databank van Immoderno teneinde de taken zoals haar toevertrouwd tot een goed einde te brengen. Op een eenvoudig schriftelijk verzoek, gericht aan ons, kan je kennis nemen van deze gegevens en kan je ze laten aanpassen en/of verwijderen indien ze onvolledig, onjuist of irrelevant zijn (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens).

 

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto’s, video’s, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels-en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van de dienst zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren Immoderno of derden toe.

Alle gegevensverzamelingen van de website vallen onder de wettelijke bescherming aangaande databanken, dit zowel wat betreft de structuur als de inhoud.

Immoderno verleent iedere gebruiker van de website een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en op ieder ogenblik herroepbare licentie om de website op één computer te openen, de inhoud van de site weer te geven en indien noodzakelijk te downloaden met als enig doel deze inhoud te raadplegen.

Reproductie van de inhoud is enkel toegelaten onder volgende voorwaarden: de gebruiker mag één kopij van de inhoud van de dienst afdrukken uitsluitend voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat hij daarbij de inhoud op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteursrecht en oorsprong van de website behoudt.

Met uitzondering van het bovenstaande, is het zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van ons verboden om de op of via de dienst aangeboden informatie en inhoud op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Immoderno, haar logo, iconen en handelbenamingen vallen onder de wetgeving met betrekking tot naamsbescherming. Zijn kunnen niet worden gebruikt in samenhang met enig ander product of dienst op een wijze die mogelijk verwarring kan stichten of op enige wijze ons in discrediet kan brengen of anderszins benadelen.

 

Aangifte van inbreuk op intellectuele eigendom

Wij beogen het respect voor intellectuele eigendomsrechten. Houders van deze rechten kunnen ons inlichten indien zij van oordeel zijn dat wijzelf of een gebruiker van de website van Immoderno zijn of haar recht(en) miskent. Deze meldingen dienen ons via email verstuurd te worden op volgend adres: charlotte@immoderno.be.

Gelieve hierbij duidelijk de inhoud beschermd door intellectuele eigendomsrechten en de URL van de gegeven(s) op de website die geschonden werd(en) of inbreukmakend en/zijn te vermelden, alsook voldoende gegevens na te laten die ons in staat stellen jou te contacteren (adres, mailadres, telefoonnummer).

 

Beperking van aansprakelijkheid

Je aanvaardt en verklaart dat wij niet aansprakelijk kunnen en zullen gesteld worden voor enige directe of indirecte schade, incidentiële of bijzondere schade, gevolgschade of occasionele schade, inclusief maar niet uitsluitend, te vergoeden schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens-of ander onlichamelijke verliezen,ingevolge:

 • Storingen,onderbrekingen of fouten in de elektronische dienstverlening of informatie verkregen via de dienst;
 • Virussen die, ondanks de voorzorgsmaatregelen, voorkomen op de website;
 • Een fout en/of nalatigheid begaan door werknemers en/of aangestelden van Immoderno, behoudens eventuele deontologische aansprakelijkheid bij inbreuk op de plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars;
 • Frauduleuze vervalsing van gegevens door derden, ingevolge niet toegelaten binnendringen van de website;
 • Verklaringen of gedragingen van een derde op de website;
 • De onmogelijkheid om de website te gebruiken;
 • Niet toegelaten toegang tot of wijziging van jouw transmissie of gegevens;

 

Andere voorwaarden

Indien wij enig recht of een bepaling (voortvloeiend) uit deze AGV niet uitoefenen, betekent dit in geen geval dat we afstand doen van dat recht of die bepaling.

Ingeval één of meerdere aspecten van deze AGV, geheel of gedeeltelijk onafdwingbaar is, raakt dit niet aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

In het geval van een conflict tussen deze AGV en mogelijke bijzondere voorwaarden van toepassing op bepaalde diensten door ons geleverd, al dan niet via de website, dan zullen die bijzondere voorwaarden van toepassing zijn.

De huidige AGV worden beheerst door Belgisch recht.

Partijen komen overeen dat, ingeval van een betwisting met betrekking tot de dienst (inclusief de huidige AGV), enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarbinnen het vastgoedkantoor gelegen is bevoegd zijn.

Vergelijk listings

Vergelijken